Plant-Wildlife Interactions
 
Animal Associates of Sparkleberry, Farkleberry

 
Sort By:


Common Name Scientific Name Uses
Satyrium favonius Oak Hairstreak Nectar source.